KB Services Krzysztof Bończyk inwestuje również na rynku niepublicznym w akcje spółek Skarbu Państwa przed IPO. Potencjał zysku w przypadku inwestycji w akcje pracownicze wynika przede wszystkim z zakupu po cenie niższej, niż wartość emisyjna akcji (IPO – pierwsza oferta publiczna).

Akcje pracownicze są to papiery wartościowe, które zgodnie z zapisem ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw otrzymali pracownicy spółek będących własnością Skarbu Państwa lub Samorządu. Akcje pracownicze zostały przyznane pracownikom, zgodnie ze stażem pracy, jaki przedstawili w spółce. Akcje pracownicze są pełnoprawnymi papierami wartościowymi, a ich nabycie upoważnia nie tylko do praw o majątkowym charakterze własności, ale również do corocznego odbioru wypłacanej dywidendy, oraz udziału w walnych zgromadzeniach spółki.

Zapraszam do kontaktu.